Umieszczenie reklamy na elewacji - co ma do tego wspólnota

Budynki mieszkalne jakie obecnie się realizuje bardzo często przygotowywane są w takiej formie, w której na dole znajdują się lokale usługowe. W związku z tym pojawiają się pewne nieporozumienia, które mogą dotyczyć innych interesów jakie mają mieszkańcy budynku i innych kwestii, które będą istotne dla działających w budynku przedsiębiorców, którzy mogą np. planować prezentację reklam w budynku. Sięgając do oferty przygotowanej przez Concierge Gold możecie liczyć na kompleksowe wsparcie w zarządzaniu nieruchomościami. Z naszą pomocą będziecie mogli w budynku rozwiązać również te kwestie, które tyczyć się będą właśnie spraw związanych z przygotowaniem reklam na elewacji budynku. 


Jak traktuje się elewacje zewnętrzną? 

W pierwszej kolejności należy wyraźnie wskazać, że elewacja budynku to część wspólna. Charakterystyczne jest to, że elewacja nie jest traktowana jako część lokalu, ale jest traktowana między innymi tak jak klatka schodowa, a więc zakłada się, że służy ona ogółowi mieszkańców. Oznacza to, że zgodnie z przepisami to każdy właściciel lokalu ma możliwość decydowania o wspólnej części nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. 

W związku z tym pojawia się pytanie czy istnieje możliwość umieszczenia reklamy na elewacji w sposób dowolny bez zgody wspólnoty. Okazuje się, że orzeczenia sądu odpowiadają na takie pytanie przecząco zauważając między innymi, że tablice reklamowe nie ingerują w konstrukcje ścian, ale wpływają na elewację w taki sposób, że stanowią o zmianie przeznaczenia nieruchomości. Tym samym nie ma dowolności w umieszczaniu reklam przez właścicieli czy użytkowników lokali. Jedynie niewielkie szyldy, które nie mają istotnego wpływu na wygląd budynku i nie będą podświetlane mogą być dowolnie umieszczane na elewacji budynku. 


Zgoda wspólnoty na zawieszenie reklamy na elewacji 

W sytuacji, w której najemca lokalu będzie chciał się reklamować za pomocą czegoś więcej niż prostej tabliczki reklamowej będzie musiał wcześniej również postarać się o uzyskanie zgody na umieszczenie takiej reklamy od wspólnoty mieszkaniowej. Jest to wynik ustawy o własności lokali, która traktuje zmianę przeznaczenia nieruchomości jako tą czynność, która będzie elementem wykraczającym poza zarząd zwykły i dlatego ogół mieszkańców musi podjąć uchwalę wymagająca zgody na takie działania. Ważne jest również to, że określona uchwała powinna dotyczyć konkretnego najemcy i reklamy, którą będzie umieszczał. Nie ma więc możliwości wydawania ogólnych uchwał umożliwiających wykonanie takiej reklamy. Korzystając z usług zarządzania nieruchomościami przez Concierge Gold możecie liczyć na pomoc w przygotowaniu właściwej uchwały, która będzie zgodna z wymogami prawa i sprawi, że ewentualna reklama nie będzie naruszała tych przepisów. 


Opłata za reklamę

Na uwadze należy również mieć to, że umieszczana na elewacji reklama musi być obarczona opłatą. Prawo podaje bowiem, że pożytki i przychody z części wspólnych służą pokryciu wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości. Prawnicy twierdzą, że z tego przepisu wymaga obowiązek pobierania pożytków. Zaniechanie pobierania pożytków może być także traktowane jako niegospodarność i taka uchwała, jeśli nie będzie zakładała pobierania pożytków może być uznana za nieważną. 

Okazuje się więc, że umieszczenie reklam na elewacji wymaga przestrzegania pewnych zasad, które są z tym związane. Dlatego jeśli chcecie we wspólnocie tą kwestię odpowiednio zorganizować możecie liczyć na naszą pomoc i kompleksowe zarządzanie nieruchomościami przez Concierge Gold.