Wspólnota mieszkaniowa

W Polsce istnieje coraz więcej wspólnot mieszkaniowych. Jest to skutkiem zmian wynikających z prywatyzacji lokali np. gminnych oraz z rozwoju firm deweloperskich. Wspólnoty mieszkaniowe mają regulowane prawnie obowiązki. Jednym z nich jest prowadzenie księgowości. Jak to wygląda w praktyce? Podpowiadamy.


Czym jest wspólnota mieszkaniowa?

Wspólnotę mieszkaniową tworzą właściciele lokali w konkretnej nieruchomości. W Polsce może przybrać dwie formy:

•    małą (do 3 lokali),

•    dużą (od 4 lokali).

Zmian w tym zakresie dokonano w 2020 roku, od 1 stycznia 2020r. funkcjonuje właśnie ten podział liczbowy. Wcześniej dużą wspólnotę tworzyło minimum 8 lokali.

Czym różnią się te dwie formy? Działalność małej wspólnoty reguluje Kodeks cywilny, natomiast dużej - odrębne przepisy, dokładnie Ustawa z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali.


Jak powstaje wspólnota mieszkaniowa?

Obecnie wspólnota mieszkaniowa powstaje automatycznie na drodze wyodrębnienia lokalu i sprzedania go przez właściciela. Nabywca mieszkania przy jego kupnie wchodzi automatycznie w skład wspólnoty, z czym wiążą się pewne prawa i obowiązki regulowane przepisami. One też nie pozwalają na całkowite zniesienie współwłasności, co w praktyce oznacza, że nie można wypisać się ze wspólnoty mieszkaniowej. Wypisanie z niej następuje jedynie w momencie sprzedaży mieszkania, członkostwo zostaje przeniesione na nowego właściciela.


Jakie prawa ma wspólnota mieszkaniowa?

Każdy członek wspólnoty ma m.in. prawo do:

•    uczestniczenia w spotkaniach wspólnoty,

•    głosowania nad projektami,

•    zapoznawania się z dokumentacją wspólnoty,

•    wyboru zarządu,

•    korzystania z przestrzeni wspólnych,

•    proponowania zmian czy modernizacji dotyczących budynku i przynależnych do niego gruntów,

•    wynajmowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem. 


Odpowiedzialność wspólnoty 

Prowadzenie dużej wspólnoty mieszkaniowej - zgodnie z przepisami - odbywa się na określonych zasadach i jest bardziej złożone od czynności związanych z małą wspólnotą. Właściciele dużej wspólnoty mieszkaniowej na drodze ustawy muszą wybrać zarząd - jednoosobowy lub składający się z kilku członków. Każdy członek wspólnoty odpowiada za nią - w takim zakresie, jaki wynosi jego procentowy udział własności. 


Jakie zadania ma zarząd wspólnoty?

Zarząd wspólnoty może samodzielnie podejmować decyzje dotyczące codziennych spraw, ale nie takie, które dotyczą np. inwestycji czy planowania wydatków. Te musi ustanawiać na drodze uchwał, nad którymi głosują członkowie wspólnoty. 

Obowiązki zarządu wspólnoty dotyczą m.in.:

•    usuwania usterek i awarii w lokalach należących do wspólnoty,

•    zawieranie umów zewnętrznych z wykonawcami ww. czynności lub innych usług dla wspólnoty,

•    pobieranie od właścicieli lokali opłat wynikających z konieczności utrzymania wspólnoty i jej modernizacji,

•    przeprowadzanie spotkań i głosowań zgodnie z przepisami,

•    zawieranie umów z dostawcami prądu, gazu i wody do lokali, a także z firmami wywożącymi odpady,

•    prowadzenie księgowości wspólnoty.


Prowadzenie wspólnoty przez Concierge Gold

Zarząd może powierzyć opiekę nad nieruchomością wspólnoty administratorowi, ale to nie przenosi odpowiedzialności na niego.

Wiele wspólnot decyduje się na powierzenie prowadzenia wspólnoty profesjonalnej firmie. Robi się to po to, by wspólnota zarządzana była według obowiązujących przepisów określonych w ustawach - często zbyt zawiłych dla członków wspólnoty. Dbanie o wspólnotę wymaga czasu, na co właściciele lokali nie zawsze mogą sobie pozwolić. Concierge Gold specjalizuje się w tych czynnościach. Współpracuje ze wspólnotami, które od lat istnieją na rynku i wymagają inwestycji remontowych czy porad prawnych. Wspomaga też nowo powstałe wspólnoty, pomagając w prowadzeniu ich. Wieloletnie doświadczenie Concierge Gold pozwala na profesjonalną usługę względem interesantów.


Jak rozlicza się wspólnota mieszkaniowa?

Członkowie wspólnoty zobowiązani są uiszczać opłaty na jej utrzymanie. Zarząd wspólnoty rozlicza jej członków z ogrzewania oraz zużycia wody. Przygotowuje też rozliczenia roczne dla każdego lokalu znajdującego się w obrębie wspólnoty.

Podatki i wszelkie opłaty nie są obowiązkiem wspólnoty, a jej członków. Oznacza to, że są równomiernie rozłożone na nich według procentowego udziału we współwłasności.


Jak wygląda księgowość wspólnoty mieszkaniowej w praktyce?

Wspólnota mieszkaniowa decyduje samodzielnie, co będzie wchodziło w skład sprawozdania finansowego z danego roku.

Wspólnota nie musi prowadzić ksiąg rachunkowych według przepisów o rachunkowości, lecz może samodzielnie zdecydować, jak powinna wyglądać taka ewidencja. Odbywa się to na drodze uchwały wspólnoty.

Za prowadzenie księgowości wspólnoty odpowiada jest zarządca lub zarząd. Często stosowanym wyjściem jest zatrudnianie księgowych lub specjalizujących się w tym zadaniu firm zewnętrznych.


Księgowość wspólnoty mieszkaniowej - zaufaj Concierge Gold!

Firma Concierge Gold oferuje kompleksowe usługi w prowadzeniu księgowości wspólnot mieszkaniowych, również tych, które są płatnikami VAT. Pracownicy Concierge Gold zapewniają profesjonalne zarządzanie wspólnotą i jej finansami. Rozliczeń dokonują według ustaleń i potrzeb usługobiorców, mogą one odbywać się co kwartał lub co miesiąc.


Wspólnoty, które zdecydowały się powierzyć prowadzenie księgowości Concierge Gold, mogą być pewne swoich rozliczeń.