Czy istnieją przepisy zakazujące użytkowania instalacji z butlą gazową w budynku podłączonym do miejskiej sieci gazowej?

Używanie butli gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielolokalowych jak również w lokalach użytkowych budzi od dawna wiele wątpliwości i jest sprawa dość zawiłą. Kluczową kwestią budzącą najwięcej obaw, jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz najbliższego otoczenia znajdującego się w sąsiedztwie instalacji gazowej zasilanej z butli.

 

W przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18 ), dokładnie w § 157 ust. 5 i 6 znajdujemy zapisy, iż instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich, a ponadto zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego oraz gazu z sieci gazowej. Zgodnie z art. 8 w/w rozporządzenia budynkiem niskim, jest budynek do 12 metrów włącznie nad poziomem terenu, oraz budynek mieszkalny o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie. W drugim przypadku sprawa jest dość oczywista, jeśli w budynku jest podłączona sieć gazociągowa stosowanie gazu z butli jest zabronione.

Jednakże pomimo powyższego należałoby zwrócić uwagę na zapis § 1 i 2 cytowanego rozporządzenia stanowiące, iż rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, a jego przepisy stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych. Należy zatem uznać, iż normy zawarte w tym rozporządzeniu kierowane są do osób projektujących czy budujących określone budynki. Nie powinny mieć zastosowania do osób fizycznych będących właścicielami lokalu, czy mieszkających w nim, na podstawie różnych stosunków prawnych. Przepisy rozporządzenia nie powinny więc stanowić podstawy wydania przez właściwy organ decyzji nakazującej zaprzestanie używania butli gazowej w w/w budynkach. Pomimo tego jednak, jeśli uznamy, iż budowa instalacji gazowej zasilanej z butli kwalifikuje się w świetle przepisów jako przebudowa budynku, czy lokalu mieszkalnego, to wtedy już przepisy w/w rozporządzenia jak najbardziej znajdują zastosowanie.

Ponadto najważniejszą kwestią jest tutaj bezpieczeństwo osób, mienia, ochrona przeciwpożarowa. W takiej sytuacji zastosowanie znajdą również przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. 2016.191 z dnia 2016.02.17 ) oraz przepisy wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. ( Dz. U. 2010.109.719 z dnia 2010.06.22 )

Art. 1 w/w ustawy stanowi, iż ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Przez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia należy rozumieć zapewnienie koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomościom i ruchomościom oraz tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Art. 3 natomiast nakłada na osoby fizyczne i prawne korzystające z budynków, obiektu lub terenu, obowiązek zabezpieczenia ich przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach. Właściciel budynku czy lokalu obowiązany jest przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.


Zakaz używania butli gazowych w lokalu, czy budynku do którego podłączona jest instalacja gazociągowa wynika m.in. właśnie z zasad ochrony przeciwpożarowej.